هر شب فزاید تاب وتب من


وای از شب من وای از شب من


یا من رسانم لب بر لب او


یا او رساند جان بر لب من


استاد عشقم بنشین و بر خوان


درس محبت در مکتب من


رسم دو رنگی آیین ما نیست


یکرنگ باشد روز و شب من


گفتم رهی را کامشب چه خواهی؟


گفت آنچه خواهد نوشین لب من

 
رهی معیری

منبع : تنهایی57 |هر شب فزاید تاب وتب من وای از شب من وای از شب من منبع : تنهایی57 |هر شب فزاید تاب وتب من وای از شب من وای از شب من منبع : تنهایی57 |هر شب فزاید تاب وتب من وای از شب من وای از شب من منبع : تنهایی57 |هر شب فزاید تاب وتب من وای از شب من وای از شب من منبع : تنهایی57 |هر شب فزاید تاب وتب من وای از شب من وای از شب من منبع : |هر شب فزاید تاب وتب من وای از شب من وای از شب من منبع : |هر شب فزاید تاب وتب من وای از شب من وای از شب من
برچسب ها :